TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
89_BoyKa
LSB_Boy
4
4260644
2
__QuanVu__
KaKungipun
3
6739959
3
_6789_
LSB_CR7
3
4423954
4
TongTuLenh
LSB_141
3
653706
5
_ThaiRua_
LSB_VinaMilk
3
580401
6
CAVANI
MAYBACH__
3
774
7
GameNhuCai_L
98__TuanBG_
2
1616896
8
MrKoOl
BongSoCiu
2
844341
9
Heroes
LSB_IBune
2
728605
10
CCTV
Nami_SieuCap
2
635384
11
Yamato
LSB_DatMa
2
1022
12
Masu
Nami_SieuNgo
2
0
13
TrauRung
TrauRung__
1
2044
14
Heroes18
SoQuaDi
1
511
15
DuySupDocTon
LSB_Antieu
1
511
16
DanBuDa
Thit_XucXich
1
187
17
10
OP_06
1
0
18
15
OP_Fam
1
0
19
12
OP_04
1
0
20
BopTiCoGiao
LSB_NgaoOp
1
0